Dnes je 27.06.2022, meniny má Ladislav/Ladislava.

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
R&M.Muška, Organárske dielne Žilina, s.r.o. Zmluva o dielo Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo dohodnuté touto zmluvou a záväzok objednávateľa riadne a ... 64.800,00 EUR 24.11.2021
QUO-74763-Z2X6/0 Mediatel, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie Uverejnenie firemného profilu 262,80 EUR 04.10.2021
A18080883 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telefónne číslo 0,00 EUR 01.10.2021
Juraj Tabaček Zmluva o zorganizovaní kultúrneho podujatia 16.7.2021 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľm vznikajúcich pri zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia pod názvom "Moderovanie ... 2.000,00 EUR 07.07.2021 16.07.2021
Juraj Tabaček Zmluva o zorganizovaní kultúrneho podujatia - 14.8.2021 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom vznikajúcich pri zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia pod názvom "Moderovanie ... 2.000,00 EUR 07.07.2021 14.08.2021
Mana, s.r.o. Zmluva o spolupráci Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na spoločnom projekte "Letný Bažant Kinematograf 2021". 0,00 EUR 31.05.2021 31.08.2021
00071/21 CPO, s.r.o. Servisná zmluva č. 00071/21 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie kompletného servisného a materiálového zabezpečenia za dohodnutý poplatok na zariadenie, ktoré je majetkom ... 0,00 EUR 27.05.2021
117/2021 Lukáš Kočnar - PRO-FACTOR Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov Podľa tejto zmluvy dodá zhotoviteľ organizácii v dohodnutej dobe bianko reklamné plagáty v dohodnutom počte a vyhotovení, použiteľné ... 0,00 EUR 20.05.2021
Innogy Slovensko, s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do jeho odberných miest. 0,00 EUR 13.11.2020
QUO-68370-T5D9/0 Mediatel, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie Zverejnenie firemného profilu 262,80 EUR 13.10.2020
1/2020 Promotion Media, s.r.o. Nájomná zmluva na umiestnenie reklamného zariadenia Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti a to časť fasády budovy kina Mier o celkových ... 0,00 EUR 15.09.2020
4032020 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je: dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou ... 0,00 EUR 01.07.2020
Film Expanded, o.z. Rámcová zmluva o zapožičiavaní a poskytnutí licencii k filmovým dielam Touto zmluvou udeľuje Distibútor licenciu Nadobúdateľovi k šíreniu filmov na území SR v priebehu platnosti zmluvy vo verzii ... 0,00 EUR 26.06.2020
Innogy Slovensko, s.r.o. Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Odberateľ sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávateľa plyn vo svojich odberných miestach pripojených do distribučnej sústavy. ... 0,00 EUR 25.06.2020
Zmluva zo dňa 4.3.2020 Building Invest, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia podhľadu vo vestibule kina Mier, demontáž stávajúceho podhľadu, kompletná výmena elektroinštalácie a svetelného parku. 15.000,00 EUR 04.03.2020
Forum Film Slovakia, s.r.o. Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní ... 0,00 EUR 26.02.2020
Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých ... 0,00 EUR 01.01.2020 31.12.2022
MEDIA FILM, s.r.o. Rámcová zmluva o zapožičiavaní a poskytnutí licencií k filmovým dielam Touto zmluvou udeľuje distibútor licenciu nadobúdateľovi k šíreniu filmov na území Slovenskej republiky v priebehu obdobia platnosti zmluvy ... 0,00 EUR 21.10.2019
Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u poskytnúť prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo ... 0,00 EUR 27.08.2019
Continental film, s.r.o. Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je záväzok Continental filmu poskytnúť prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo ... 0,00 EUR 27.08.2019
Mana, s.r.o., Národná 7, Banská Bystrica Zmlua o spolupráci Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na spoločnom projekte "Letný Bažant Kinematograf 2019", ktorý sa uskutoční v termíne ... 0,00 EUR 23.04.2019 22.08.2019
GARFIELD FILM, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela za účelom audiovizuálneho predstavenia Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní ... 0,00 EUR 08.04.2019
Vertigo Distribution, s.r.o., Rámcová zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distibúcii a premietaní ... 0,00 EUR 02.04.2019
TSR021917 Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Zasielateľská zmluva Predmetom plnenia je expresné doručovanie kusových zásielok, odovzdaných príkazcom na prepravu zasielateľovi do miesta určeného adresou na zásielke. ... 0,00 EUR 19.03.2019
Slovensko proti drogám o.z. Zmluva o spolupráci Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii predstavení v rámci projektu "Odchody vlakov 2019" výkonných umelcov ... 0,00 EUR 15.01.2019 26.02.2019
1/1/2019 M&M SR, s.r.o., Kardošova Vieska 11 Zmluva o dielo o vykonaní odborných prehliadok uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ústanovení Obchodného zákonníka č. 513/Zb. Predmet zmluvy - vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických elektrických inštaláciach a elektrických zariadeniach /OPaOS/ ... 6.299,00 EUR 01.01.2019 31.12.2022
1/1/2019/PX OMERS, družstvo výroby a služieb Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Predmetom plnenia tejto zmluvy sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení, v zmysle zákona 124/2006 Z.z, ... 12.113,84 EUR 01.01.2019 31.12.2022
Vladislav Michálek Zmluva o dielo Zmluva o dielo  uzatvorená v zmysle § 536 až 566 Občianskeho zákonníka v oblasti údržby a opráv elektrických ... 6.499,85 EUR 01.12.2018 31.12.2022
2018/0604 Trenčiansky samospávny kraj Zmluva o poskytnutí grantu Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov - grantu - prijímateľovi z rozpočtu TSK na podporu realizácie poskytovateľom schváleného ... 2.200,00 EUR 05.07.2018
91/2018 FBS group, s.r.o. Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 1 ... 0,00 EUR 14.03.2018
1/2017 Alena Chalmovianská Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy z nájomcu ... 0,00 EUR 08.11.2017 19.02.2018
01/2016 THERMOINVEST SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o dielo I. Etapa rekonštrukcie podhľadu vo vestibule Kina Mier, demontáž stávajúceho podhľadu, kompletná výmena elektroinštalácie a svetelného parku. 9.996,00 EUR 04.07.2016
03/2016 WILLIMAN, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí a okien - KD Milochov 8.380,00 EUR 23.06.2016
10062016 INBEIM, s.r.o. Zmluva o dielo Zvuková a svetelná aparatúra 15.994,00 EUR 10.06.2016
Forum Film Slovakia, s.r.o. Zmluva o vypožičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní ... 0,00 EUR 26.02.2016 26.02.2020
CinemArt SK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní podlicencie na verejné prevádzkovanie kinematografických diel zo záznamu Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností jej účastníkov pri poskytovaní sublicencií na použitie podlicencií, predovšetkým filmových ... 0,00 EUR 25.02.2016
01/2016 Ing. Alena Bušniaková Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov - rohová miestnosť o výmere 7 m2, na prízemí v budove PX Centra. 0,00 EUR 06.02.2016
Jozef Ceconík Zmluva o dielo Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD Horný Moštenec. 4.000,00 EUR 01.12.2015 18.12.2015
01/08/2015 Ing. Robert Čelko - Rekont Zmluva o dielo 4.099,20 EUR 25.08.2015 30.11.2015
WILLIMAN - združenie Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí, okien - zateplenie KD v Hornom Moštenci 5.090,00 EUR 21.07.2015 30.09.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia vchodových dverí v KD v Dolnom Moštenci 2.150,00 EUR 03.07.2015 31.08.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy na KD v Dolnom Moštenci 6.000,00 EUR 03.07.2015 30.09.2015
906/2015 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o poskytnutí poštovej služby BALIK Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Balík podľa podmienok definovaných v Poštových podmienkach a podmienok bližšie špecifikovaných v tejto ... 0,00 EUR 10.06.2015
SATURN ENTERTAIMENT, s.r.o. Evidenčný list prevádzkovateľa kina 0,00 EUR 17.04.2015
QUO-01955-Z8N8/1 MEDIATEL, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie 259,20 EUR 15.04.2015
Asociácia slovenských filmových klubov Zmluva o vzájomnej spolupráci 0,00 EUR 13.04.2015
BARRACUDA MOVIE, s.r.o. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 0,00 EUR 13.04.2015
BONTONFILM, a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 0,00 EUR 13.04.2015
Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela 0,00 EUR 08.04.2015
Magic Box Slovakia, s.r.o. Zmluva o požičiavaní filmových DCP kópií pre verejné premietanie Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmových kópií. 0,00 EUR 07.04.2015