Dnes je 09.05.2021, meniny má Roland.

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
QUO-68370-T5D9/0 Mediatel, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie Zverejnenie firemného profilu 262,80 EUR 13.10.2020
1/2020 Promotion Media, s.r.o. Nájomná zmluva na umiestnenie reklamného zariadenia Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti a to časť fasády budovy kina Mier o celkových rozmeroch 20 ... 0,00 EUR 15.09.2020
Zmluva zo dňa 4.3.2020 Building Invest, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia podhľadu vo vestibule kina Mier, demontáž stávajúceho podhľadu, kompletná výmena elektroinštalácie a svetelného parku. 15.000,00 EUR 04.03.2020
Forum Film Slovakia, s.r.o. Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmov. 0,00 EUR 26.02.2020
MEDIA FILM, s.r.o. Rámcová zmluva o zapožičiavaní a poskytnutí licencií k filmovým dielam Touto zmluvou udeľuje distibútor licenciu nadobúdateľovi k šíreniu filmov na území Slovenskej republiky v priebehu obdobia platnosti zmluvy vo verzii ... 0,00 EUR 21.10.2019
Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u poskytnúť prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou "verejnej ... 0,00 EUR 27.08.2019
Mana, s.r.o., Národná 7, Banská Bystrica Zmlua o spolupráci Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na spoločnom projekte "Letný Bažant Kinematograf 2019", ktorý sa uskutoční v termíne od 19.08.2019 ... 0,00 EUR 23.04.2019 22.08.2019
GARFIELD FILM, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela za účelom audiovizuálneho predstavenia Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní filmových kópií. ... 0,00 EUR 08.04.2019
Vertigo Distribution, s.r.o., Rámcová zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distibúcii a premietaní filmových kópií. ... 0,00 EUR 02.04.2019
TSR021917 Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Zasielateľská zmluva Predmetom plnenia je expresné doručovanie kusových zásielok, odovzdaných príkazcom na prepravu zasielateľovi do miesta určeného adresou na zásielke. Inkasné úkony ... 0,00 EUR 19.03.2019
Slovensko proti drogám o.z. Zmluva o spolupráci Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii predstavení v rámci projektu "Odchody vlakov 2019" výkonných umelcov Adely Vinczeovej ... 0,00 EUR 15.01.2019 26.02.2019
1/1/2019 M&M SR, s.r.o., Kardošova Vieska 11 Zmluva o dielo o vykonaní odborných prehliadok uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ústanovení Obchodného zákonníka č. 513/Zb. Predmet zmluvy - vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických elektrických inštaláciach a elektrických zariadeniach /OPaOS/ na budovách ... 6.299,00 EUR 01.01.2019 31.12.2022
1/1/2019/PX OMERS, družstvo výroby a služieb Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Predmetom plnenia tejto zmluvy sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení, v zmysle zákona 124/2006 Z.z, vyhlášky MPSVaR ... 12.113,84 EUR 01.01.2019 31.12.2022
Vladislav Michálek Zmluva o dielo Zmluva o dielo  uzatvorená v zmysle § 536 až 566 Občianskeho zákonníka v oblasti údržby a opráv elektrických zariadení. 6.499,85 EUR 01.12.2018 31.12.2022
2018/0604 Trenčiansky samospávny kraj Zmluva o poskytnutí grantu Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov - grantu - prijímateľovi z rozpočtu TSK na podporu realizácie poskytovateľom schváleného projektu s ... 2.200,00 EUR 05.07.2018
91/2018 FBS group, s.r.o. Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 1 a z ... 0,00 EUR 14.03.2018
1/2017 Alena Chalmovianská Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy z nájomcu - postupcu ... 0,00 EUR 08.11.2017 19.02.2018
01/2016 THERMOINVEST SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o dielo I. Etapa rekonštrukcie podhľadu vo vestibule Kina Mier, demontáž stávajúceho podhľadu, kompletná výmena elektroinštalácie a svetelného parku. 9.996,00 EUR 04.07.2016
03/2016 WILLIMAN, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí a okien - KD Milochov 8.380,00 EUR 23.06.2016
10062016 INBEIM, s.r.o. Zmluva o dielo Zvuková a svetelná aparatúra 15.994,00 EUR 10.06.2016
Forum Film Slovakia, s.r.o. Zmluva o vypožičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní filmových kópií. ... 0,00 EUR 26.02.2016 26.02.2020
CinemArt SK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní podlicencie na verejné prevádzkovanie kinematografických diel zo záznamu Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností jej účastníkov pri poskytovaní sublicencií na použitie podlicencií, predovšetkým filmových diel ich ... 0,00 EUR 25.02.2016
01/2016 Ing. Alena Bušniaková Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov - rohová miestnosť o výmere 7 m2, na prízemí v budove PX Centra. 0,00 EUR 06.02.2016
Jozef Ceconík Zmluva o dielo Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD Horný Moštenec. 4.000,00 EUR 01.12.2015 18.12.2015
01/08/2015 Ing. Robert Čelko - Rekont Zmluva o dielo 4.099,20 EUR 25.08.2015 30.11.2015
WILLIMAN - združenie Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí, okien - zateplenie KD v Hornom Moštenci 5.090,00 EUR 21.07.2015 30.09.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia vchodových dverí v KD v Dolnom Moštenci 2.150,00 EUR 03.07.2015 31.08.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy na KD v Dolnom Moštenci 6.000,00 EUR 03.07.2015 30.09.2015
906/2015 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o poskytnutí poštovej služby BALIK Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Balík podľa podmienok definovaných v Poštových podmienkach a podmienok bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve 0,00 EUR 10.06.2015
SATURN ENTERTAIMENT, s.r.o. Evidenčný list prevádzkovateľa kina 0,00 EUR 17.04.2015
QUO-01955-Z8N8/1 MEDIATEL, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie 259,20 EUR 15.04.2015
Asociácia slovenských filmových klubov Zmluva o vzájomnej spolupráci 0,00 EUR 13.04.2015
BARRACUDA MOVIE, s.r.o. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 0,00 EUR 13.04.2015
BONTONFILM, a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 0,00 EUR 13.04.2015
Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela 0,00 EUR 08.04.2015
Magic Box Slovakia, s.r.o. Zmluva o požičiavaní filmových DCP kópií pre verejné premietanie Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmových kópií. 0,00 EUR 07.04.2015
ita agentúra, s.r.o. Zmluva o požičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu programovania, propagácie, distribúcie a premietania filmových kópií. 0,00 EUR 07.04.2015
CONTROLSOUND, s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru Modernizácia Kina Mier Považská Bystrica technológiou D-cinema 44.259,60 EUR 30.12.2014 30.03.2015
FM Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa § 269 Obchod. zákonníka č. 513/1991, podľa § 21 zákona č. 124/2006 ... 144,00 EUR 19.12.2014
1/12/2014/PX OMERS, družstvo výroby a služieb Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených ... 0,00 EUR 09.12.2014 31.12.2018
W 31118127 Asseco Solutions, a.s. Zmluva o podpore Zmluva o podpore č. W 31118127 - poskytnutie licencie na dohodnuté aplikačné programové vybavenie WÉČKO 740,98 EUR 20.11.2014
Vladislav Michálek, Považská Bystrica Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 až 565 Občianskeho zákonníka v oblasti údržby a opráv elektrických zariadení. 0,00 EUR 18.11.2014 18.11.2018
01/2014 Dobrovoľný hasičský zbor Považská Teplá Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 01/2014 0,00 EUR 03.07.2014
02/2014 Viera Gardianová, Praznov 124 Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 02/2014 0,00 EUR 13.06.2014 31.08.2015
1/1/2014 Ing. Miroslav Kardoš Zmluva o dielo: O vykonaní odborných prehliadok Zmluva o dielo o vykonaní odborných prehliadok uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení OZ č 513/91 Zb. 0,00 EUR 20.01.2014 31.12.2018
Pavol Slovák Zmluva o poskytovaní služieb - bezpečnostnotechnickej služby Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby uzatvorená v zmysle § 536-565 a § 591-600 OZ o vykonávaní pravidelného dozoru nad stavom ... 398,33 EUR 10.01.2014
Pavol Slovák Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany Zmluva o poskytovaní služieb technika PO uzatvorená v zmysle § 536-565 a § 591-600 OZ 637,32 EUR 10.01.2014
01/2013 PX Centrum, Centrum 16/21, Považská Bystrica Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 01/2013 0,00 EUR 05.07.2013
01/2013 PX Centrum, Centrum 16/21, Považská Bystrica Kúpna zmluva kúpno-predajná zmluva na kúpu vozidla Peugeot Boxer Minibus pre organizáciu PX Centrum, Považská Bystrica 21.300,00 EUR 05.06.2013
zm prop INFOMA Business Trading, spol. s r.o. Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb vzájomné poskytnutie reklamných a propagačných služieb pri kine Mier 0,00 EUR 15.07.2011