Dnes je 24.03.2019, meniny má Gabriel.

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Slovensko proti drogám o.z. Zmluva o spolupráci Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii predstavení v rámci projektu "Odchody vlakov 2019" výkonných umelcov Adely Vinczeovej ... 0,00 EUR 15.01.2019 26.02.2019
1/1/2019 M&M SR, s.r.o., Kardošova Vieska 11 Zmluva o dielo o vykonaní odborných prehliadok uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ústanovení Obchodného zákonníka č. 513/Zb. Predmet zmluvy - vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických elektrických inštaláciach a elektrických zariadeniach /OPaOS/ na budovách ... 6.299,00 EUR 01.01.2019 31.12.2022
1/1/2019/PX OMERS, družstvo výroby a služieb Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Predmetom plnenia tejto zmluvy sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení, v zmysle zákona 124/2006 Z.z, vyhlášky MPSVaR ... 12.113,84 EUR 01.01.2019 31.12.2022
Vladislav Michálek Zmluva o dielo Zmluva o dielo  uzatvorená v zmysle § 536 až 566 Občianskeho zákonníka v oblasti údržby a opráv elektrických zariadení. 6.499,85 EUR 01.12.2018 31.12.2022
2018/0604 Trenčiansky samospávny kraj Zmluva o poskytnutí grantu Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov - grantu - prijímateľovi z rozpočtu TSK na podporu realizácie poskytovateľom schváleného projektu s ... 2.200,00 EUR 05.07.2018
91/2018 FBS group, s.r.o. Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 1 a z ... 0,00 EUR 14.03.2018
1/2017 Alena Chalmovianská Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy z nájomcu - postupcu ... 0,00 EUR 08.11.2017 19.02.2018
01/2016 THERMOINVEST SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o dielo I. Etapa rekonštrukcie podhľadu vo vestibule Kina Mier, demontáž stávajúceho podhľadu, kompletná výmena elektroinštalácie a svetelného parku. 9.996,00 EUR 04.07.2016
03/2016 WILLIMAN, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí a okien - KD Milochov 8.380,00 EUR 23.06.2016
10062016 INBEIM, s.r.o. Zmluva o dielo Zvuková a svetelná aparatúra 15.994,00 EUR 10.06.2016
Forum Film Slovakia, s.r.o. Zmluva o vypožičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní filmových kópií. 0,00 EUR 26.02.2016
CinemArt SK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní podlicencie na verejné prevádzkovanie kinematografických diel zo záznamu Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností jej účastníkov pri poskytovaní sublicencií na použitie podlicencií, predovšetkým filmových diel ich ... 0,00 EUR 25.02.2016
01/2016 Ing. Alena Bušniaková Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov - rohová miestnosť o výmere 7 m2, na prízemí v budove PX Centra. 0,00 EUR 06.02.2016
Jozef Ceconík Zmluva o dielo Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD Horný Moštenec. 4.000,00 EUR 01.12.2015 18.12.2015
01/08/2015 Ing. Robert Čelko - Rekont Zmluva o dielo 4.099,20 EUR 25.08.2015 30.11.2015
WILLIMAN - združenie Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí, okien - zateplenie KD v Hornom Moštenci 5.090,00 EUR 21.07.2015 30.09.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia vchodových dverí v KD v Dolnom Moštenci 2.150,00 EUR 03.07.2015 31.08.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy na KD v Dolnom Moštenci 6.000,00 EUR 03.07.2015 30.09.2015
906/2015 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o poskytnutí poštovej služby BALIK Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Balík podľa podmienok definovaných v Poštových podmienkach a podmienok bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve 0,00 EUR 10.06.2015
SATURN ENTERTAIMENT, s.r.o. Evidenčný list prevádzkovateľa kina 0,00 EUR 17.04.2015
QUO-01955-Z8N8/1 MEDIATEL, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie 259,20 EUR 15.04.2015
Asociácia slovenských filmových klubov Zmluva o vzájomnej spolupráci 0,00 EUR 13.04.2015
BARRACUDA MOVIE, s.r.o. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 0,00 EUR 13.04.2015
BONTONFILM, a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 0,00 EUR 13.04.2015
Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela 0,00 EUR 08.04.2015
Magic Box Slovakia, s.r.o. Zmluva o požičiavaní filmových DCP kópií pre verejné premietanie Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmových kópií. 0,00 EUR 07.04.2015
ita agentúra, s.r.o. Zmluva o požičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu programovania, propagácie, distribúcie a premietania filmových kópií. 0,00 EUR 07.04.2015
CONTROLSOUND, s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru Modernizácia Kina Mier Považská Bystrica technológiou D-cinema 44.259,60 EUR 30.12.2014 30.03.2015
FM Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa § 269 Obchod. zákonníka č. 513/1991, podľa § 21 zákona č. 124/2006 ... 144,00 EUR 19.12.2014
1/12/2014/PX OMERS, družstvo výroby a služieb Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených ... 0,00 EUR 09.12.2014 31.12.2018
W 31118127 Asseco Solutions, a.s. Zmluva o podpore Zmluva o podpore č. W 31118127 - poskytnutie licencie na dohodnuté aplikačné programové vybavenie WÉČKO 740,98 EUR 20.11.2014
Vladislav Michálek, Považská Bystrica Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 až 565 Občianskeho zákonníka v oblasti údržby a opráv elektrických zariadení. 0,00 EUR 18.11.2014 18.11.2018
01/2014 Dobrovoľný hasičský zbor Považská Teplá Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 01/2014 0,00 EUR 03.07.2014
02/2014 Viera Gardianová, Praznov 124 Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 02/2014 0,00 EUR 13.06.2014 31.08.2015
1/1/2014 Ing. Miroslav Kardoš Zmluva o dielo: O vykonaní odborných prehliadok Zmluva o dielo o vykonaní odborných prehliadok uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení OZ č 513/91 Zb. 0,00 EUR 20.01.2014 31.12.2018
Pavol Slovák Zmluva o poskytovaní služieb - bezpečnostnotechnickej služby Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby uzatvorená v zmysle § 536-565 a § 591-600 OZ o vykonávaní pravidelného dozoru nad stavom ... 398,33 EUR 10.01.2014
Pavol Slovák Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany Zmluva o poskytovaní služieb technika PO uzatvorená v zmysle § 536-565 a § 591-600 OZ 637,32 EUR 10.01.2014
01/2013 PX Centrum, Centrum 16/21, Považská Bystrica Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 01/2013 0,00 EUR 05.07.2013
01/2013 PX Centrum, Centrum 16/21, Považská Bystrica Kúpna zmluva kúpno-predajná zmluva na kúpu vozidla Peugeot Boxer Minibus pre organizáciu PX Centrum, Považská Bystrica 21,00 EUR 05.06.2013
zm prop INFOMA Business Trading, spol. s r.o. Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb vzájomné poskytnutie reklamných a propagačných služieb pri kine Mier 0,00 EUR 15.07.2011
03/2011 PX Centrum Považská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov miestnosť na 1. poschodí v budove PX Centra na sídlisku SNP 0,00 EUR 08.07.2011 24.07.2011