Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

číslo zmluvy zmluvná strana názov predmet cena s DPH dátum účinnosti dátum ukončenia
R&M.Muška, Organárske dielne Žilina, s.r.o. Zmluva o dielo

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo dohodnuté touto zmluvou a záväzok objednávateľa riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

64 800,00 € 24.11.2021
QUO-74763-Z2X6/0 Mediatel, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie

Uverejnenie firemného profilu

262,80 € 04.10.2021
A18080883 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Telefónne číslo

01.10.2021
Juraj Tabaček Zmluva o zorganizovaní kultúrneho podujatia 16.7.2021

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľm vznikajúcich pri zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia pod názvom "Moderovanie Juraja "Šoko" Tabačeka" podujatia pod názvom EKO DEŇ, dňa 16.7.2021

2 000,00 € 07.07.2021 16.07.2021
Juraj Tabaček Zmluva o zorganizovaní kultúrneho podujatia - 14.8.2021

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom vznikajúcich pri zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia pod názvom "Moderovanie Juraja "Šoko" Tabačeka" podujatia pod názvom Piknik na fontáne, dňa 14.8.2021

2 000,00 € 07.07.2021 14.08.2021
Mana, s.r.o. Zmluva o spolupráci

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na spoločnom projekte "Letný Bažant Kinematograf 2021".

31.05.2021 31.08.2021
00071/21 CPO, s.r.o. Servisná zmluva č. 00071/21

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie kompletného servisného a materiálového zabezpečenia za dohodnutý poplatok na zariadenie, ktoré je majetkom odberateľa, špecifikované v zmluve, jeho prevádzkový servis, dodanie spotrebného materiálu, vrátane dodania a inštalácie náhradných dielov, novelizácia softvéru.

27.05.2021
117/2021 Lukáš Kočnar - PRO-FACTOR Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov

Podľa tejto zmluvy dodá zhotoviteľ organizácii v dohodnutej dobe bianko reklamné plagáty v dohodnutom počte a vyhotovení, použiteľné zvyčajne na obdobie 12 kalendárnych mesiacov.

20.05.2021
Innogy Slovensko, s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do jeho odberných miest.

13.11.2020
QUO-68370-T5D9/0 Mediatel, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie

Zverejnenie firemného profilu

262,80 13.10.2020
1/2020 Promotion Media, s.r.o. Nájomná zmluva na umiestnenie reklamného zariadenia

Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti a to časť fasády budovy kina Mier o celkových rozmeroch 20 m x 2,3 m za účelom umiestnenia 4 ks reklamných zariadení.

15.09.2020
4032020 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je:

  • dodávka pitnej vody z verejného vodovodu,
  • odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
01.07.2020
Film Expanded, o.z. Rámcová zmluva o zapožičiavaní a poskytnutí licencii k filmovým dielam

Touto zmluvou udeľuje Distibútor licenciu Nadobúdateľovi k šíreniu filmov na území SR v priebehu platnosti zmluvy vo verzii v originálnom jazyku za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve.                                                    

Právom distibúcie sa pre účely tejto zmluvy rozumie udelenie licencie šíriť film v 2D formáte DCP alebo vo formáte mp4 na miestach, kde sa za sledovanie filmu vyberá vstupný poplatok, vo verejných a súkromných kinách či alternatívnych projekčných priestoroch.

26.06.2020
Innogy Slovensko, s.r.o. Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Odberateľ sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávateľa plyn vo svojich odberných miestach pripojených do distribučnej sústavy.

25.06.2020
Zmluva zo dňa 4.3.2020 Building Invest, s.r.o. Zmluva o dielo

Rekonštrukcia podhľadu vo vestibule kina Mier, demontáž stávajúceho podhľadu, kompletná výmena elektroinštalácie a svetelného parku.

15000,00 € 04.03.2020
Forum Film Slovakia, s.r.o. Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie

Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmov.

26.02.2020
Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých odberných miest Odberateľa.

01.01.2020 31.12.2022
MEDIA FILM, s.r.o. Rámcová zmluva o zapožičiavaní a poskytnutí licencií k filmovým dielam

Touto zmluvou udeľuje distibútor licenciu nadobúdateľovi k šíreniu filmov na území Slovenskej republiky v priebehu obdobia platnosti zmluvy vo verzii v originálnom jazyku za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve.

21.10.2019
Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie

Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u poskytnúť prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou "verejnej projekcie" a prevádzkovateľ sa zaväzuje uhradiť za to distibútorovi vopred dohodnuté požičovné.

27.08.2019
Continental film, s.r.o. Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie

Predmetom zmluvy je záväzok Continental filmu poskytnúť prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou "verejnej projekcie" a prevádzkovateľ sa zaväzuje uhradiť za to distribútorovi vopred dohodnuté požičovné.

27.08.2019
Mana, s.r.o., Národná 7, Banská Bystrica Zmlua o spolupráci

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na spoločnom projekte "Letný Bažant Kinematograf 2019", ktorý sa uskutoční v termíne od 19.08.2019 - 22.08.2019 vo vopred vybraných priestoroch - pri fontáne (pri Kine Mier) v Považskej Bystrici, a ktorého generálnym partnerom je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s.

23.04.2019 22.08.2019
GARFIELD FILM, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela za účelom audiovizuálneho predstavenia

Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní filmových kópií.

08.04.2019
Vertigo Distribution, s.r.o., Rámcová zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie

Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distibúcii a premietaní filmových kópií.

02.04.2019
TSR021917 Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Zasielateľská zmluva

Predmetom plnenia je expresné doručovanie kusových zásielok, odovzdaných príkazcom na prepravu zasielateľovi do miesta určeného adresou na zásielke. Inkasné úkony pri zásielkach na dobierku sú súčasťou zasielateľských služieb.

19.03.2019
Slovensko proti drogám o.z. Zmluva o spolupráci

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii predstavení v rámci projektu "Odchody vlakov 2019" výkonných umelcov Adely Vinczeovej a Viktora Vinczeho.

15.01.2019 26.02.2019
1/1/2019 M&M SR, s.r.o., Kardošova Vieska 11 Zmluva o dielo o vykonaní odborných prehliadok uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ústanovení Obchodného zákonníka č. 513/Zb.

Predmet zmluvy - vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických elektrických inštaláciach a elektrických zariadeniach /OPaOS/ na budovách kultúrnych domov prímestských častí v správe PX Centra.

6299,00 € 01.01.2019 31.12.2022
1/1/2019/PX OMERS, družstvo výroby a služieb Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Predmetom plnenia tejto zmluvy sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení, v zmysle zákona 124/2006 Z.z, vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., pokynov výrobcu, a ostatných platných predpisov v čase účinnosti tejto zmluvy.

12113,84 € 01.01.2019 31.12.2022
Vladislav Michálek Zmluva o dielo

Zmluva o dielo  uzatvorená v zmysle § 536 až 566 Občianskeho zákonníka v oblasti údržby a opráv elektrických zariadení.

6499,85 01.12.2018 31.12.2022
2018/0604 Trenčiansky samospávny kraj Zmluva o poskytnutí grantu Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov - grantu - prijímateľovi z rozpočtu TSK na podporu realizácie poskytovateľom schváleného projektu s názvom Oprava pódia v kine Mier. 2200,00 € 05.07.2018
91/2018 FBS group, s.r.o. Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 1 a z Nájomnej zmluvy č. 2 z nájomcu - postupcu na nájomcu - postupníka, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 14.03.2018
1/2017 Alena Chalmovianská Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy z nájomcu - postupcu na nájomcu - postupníka, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 08.11.2017 19.02.2018
01/2016 THERMOINVEST SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o dielo I. Etapa rekonštrukcie podhľadu vo vestibule Kina Mier, demontáž stávajúceho podhľadu, kompletná výmena elektroinštalácie a svetelného parku. 9996,00 04.07.2016
03/2016 WILLIMAN, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí a okien - KD Milochov 8380,00 23.06.2016
10062016 INBEIM, s.r.o. Zmluva o dielo Zvuková a svetelná aparatúra 15994,00 10.06.2016
Forum Film Slovakia, s.r.o. Zmluva o vypožičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie

Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní filmových kópií.

26.02.2016 26.02.2020
CinemArt SK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní podlicencie na verejné prevádzkovanie kinematografických diel zo záznamu Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností jej účastníkov pri poskytovaní sublicencií na použitie podlicencií, predovšetkým filmových diel ich prevádzkovateľom zo záznamu v kinách a obdobných zariadeniach. 25.02.2016
01/2016 Ing. Alena Bušniaková Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov - rohová miestnosť o výmere 7 m2, na prízemí v budove PX Centra. 06.02.2016
Jozef Ceconík Zmluva o dielo Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD Horný Moštenec. 4000,00 € 01.12.2015 18.12.2015
01/08/2015 Ing. Robert Čelko - Rekont Zmluva o dielo 4099,20 € 25.08.2015 30.11.2015
WILLIMAN - združenie Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí, okien - zateplenie KD v Hornom Moštenci 5090,00 € 21.07.2015 30.09.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia vchodových dverí v KD v Dolnom Moštenci 2150,00 € 03.07.2015 31.08.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy na KD v Dolnom Moštenci 6000,00 € 03.07.2015 30.09.2015
906/2015 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o poskytnutí poštovej služby BALIK Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Balík podľa podmienok definovaných v Poštových podmienkach a podmienok bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve 10.06.2015
SATURN ENTERTAIMENT, s.r.o. Evidenčný list prevádzkovateľa kina 17.04.2015
QUO-01955-Z8N8/1 MEDIATEL, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie 259,20 15.04.2015
Asociácia slovenských filmových klubov Zmluva o vzájomnej spolupráci 13.04.2015
BARRACUDA MOVIE, s.r.o. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 13.04.2015
BONTONFILM, a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 13.04.2015
Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela 08.04.2015
Magic Box Slovakia, s.r.o. Zmluva o požičiavaní filmových DCP kópií pre verejné premietanie Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmových kópií. 07.04.2015
ita agentúra, s.r.o. Zmluva o požičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu programovania, propagácie, distribúcie a premietania filmových kópií. 07.04.2015
CONTROLSOUND, s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru Modernizácia Kina Mier Považská Bystrica technológiou D-cinema 44259,60 € 30.12.2014 30.03.2015
FM Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa § 269 Obchod. zákonníka č. 513/1991, podľa § 21 zákona č. 124/2006 o BOZP a zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 144,00 € 19.12.2014
1/12/2014/PX OMERS, družstvo výroby a služieb Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených plynových zariadení 09.12.2014 31.12.2018
W 31118127 Asseco Solutions, a.s. Zmluva o podpore Zmluva o podpore č. W 31118127 - poskytnutie licencie na dohodnuté aplikačné programové vybavenie WÉČKO 740,98 € 20.11.2014
Vladislav Michálek, Považská Bystrica Zmluva o dielo

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 až 565 Občianskeho zákonníka v oblasti údržby a opráv elektrických zariadení.

18.11.2014 18.11.2018
01/2014 Dobrovoľný hasičský zbor Považská Teplá Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 01/2014 03.07.2014
02/2014 Viera Gardianová, Praznov 124 Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 02/2014 13.06.2014 31.08.2015
1/1/2014 Ing. Miroslav Kardoš Zmluva o dielo: O vykonaní odborných prehliadok

Zmluva o dielo o vykonaní odborných prehliadok uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení OZ č 513/91 Zb.

20.01.2014 31.12.2018
Pavol Slovák Zmluva o poskytovaní služieb - bezpečnostnotechnickej služby Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby uzatvorená v zmysle § 536-565 a § 591-600 OZ o vykonávaní pravidelného dozoru nad stavom BOZP 398,33 € 10.01.2014
Pavol Slovák Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany Zmluva o poskytovaní služieb technika PO uzatvorená v zmysle § 536-565 a § 591-600 OZ 637,32 € 10.01.2014
01/2013 PX Centrum, Centrum 16/21, Považská Bystrica Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 01/2013 05.07.2013
01/2013 PX Centrum, Centrum 16/21, Považská Bystrica Kúpna zmluva kúpno-predajná zmluva na kúpu vozidla Peugeot Boxer Minibus pre organizáciu PX Centrum, Považská Bystrica 21 300,- € 05.06.2013
zm prop INFOMA Business Trading, spol. s r.o. Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb vzájomné poskytnutie reklamných a propagačných služieb pri kine Mier 15.07.2011
03/2011 PX Centrum Považská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov miestnosť na 1. poschodí v budove PX Centra na sídlisku SNP 08.07.2011 24.07.2011
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.12.2010 Slovak Telekom, a.s. Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.12.2010

Prenajímateľ a nájomca uzatvorili Zmluvu o nájme nebytových priestorov dňa 17.12.2010, ktorej predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 1 m štvorc. v objekte KD Praznov. Zmluvné strany sa dohodli na zrušení Zmluvy, a teda sa dohodli na ukončení nájmu dohodnutého v Zmluve, nakoľko nebytový priestor nájomca už nevyužíva.

17.12.2010 28.02.2021
4882010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je:

  • dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
  • odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
  • odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
30.03.2010
avf_text.jpg