FOTOROZKVET 2024 - podmienky súťaže

FOTOROZKVET 2024 - podmienky súťaže

Podmienky súťaže:


1. Časový priebeh súťaže
Fotografická súťaž prebieha v termíne od 1.6.2024 do 31.7.2024.


2. Propagácia
Informácie o súťaži a jej podmienkach budú zverejnené a primerane opakované prostredníctvom
regionálnych novín „PB novinky“, „MY Nezávislé noviny pre Vašu obec, mesto a región“, vysielania
regionálnych TV staníc, internetovej a facebookovej stránky mesta Považská Bystrica a PX Centra Považská
Bystrica, informácií v grafickom informačnom systéme autobusov MHD v Považskej Bystrici a plagátmi v
informačných vitrínach mesta.

3. Forma súťaže
Súťaž bude prebiehať v dvoch formách:
1. tradičná (klasická) fotografia;
2. digitálna fotografia v elektronickom formáte (jpg).
Súťažiť je možné prostredníctvom oboch foriem vo všetkých súťažných témach.

4. Témy fotografickej súťaže
Pre fotografickú súťaž FotoROZKVET2024 sú vyhlásené nasledovné témy:
1. Spomienky na letné potulky
Letné, dovolenkové, prázdninové, cestovateľské a turistické fotografie z potuliek po Trenčianskom kraji,
Slovensku, ale aj po svete.
2. Čierna a biela sú „in“
Čiernobiela fotografia má svoje čaro. Dnes opäť objavujeme jej krásu. Portrét, krajina, mesto,
architektúra, ..., bez obmedzenia témy.
3. Môj domáci miláčik
Domáce zvieratko je často ďalším členom rodiny. Točí sa okolo neho celá rodina, vzniká množstvo
zaujímavých, milých i vtipných situácií a určite aj mnoho fotografií ...

5. Priebeh súťaže
Fotografická súťaž bude prebiehať v termíne od 1.6.2024 do 31.7.2024. Do každej súťažnej témy môže jeden
účastník zaslať maximálne päť fotografií. Fotografie by nemali byť staršie ako 3 roky.
a) Tradičná fotografia
Pre klasické fotografie v tradičnej forme na fotografickom papieri je odporúčaný minimálny formát 13x18
cm. Každá fotografia musí byť na zadnej strane označená menom a priezviskom autora, adresou, e-mailovou
adresou a kontaktným telefónnym číslom. Ďalej musí obsahovať názov súťažnej témy, názov snímky a rok
vyhotovenia. Fotografie je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 31. júla 2024 na adresu:
Ing. Juraj Pekár, Rozkvet 2033/71-57, 017 01 Považská Bystrica (Východná ulica) alebo doručiť do redakcie PB
noviniek, Mestský úrad, Centrum 2/3, Považská Bystrica.
b) Digitálna fotografia v elektronickom grafickom formáte (JPG)
Digitálne fotografické snímky v elektronickom grafickom formáte JPG je potrebné poslať e-mailom na adresu:
juraj.pekar.pb@gmail.com alebo na adresu pbn@povazska-bystrica.sk najneskôr do 31. júla 2024. V
predmete správy uviesť: „FOTOROZKVET2024“. V texte sprievodnej správy uviesť súťažnú tému, názov
súťažných fotografií, rok vyhotovenia fotografií a údaje o súťažiacom: meno a priezvisko, adresu, telefónne
číslo. Odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie je maximálne 3600 pixelov a veľkosť súboru do 8 MB.
Optimálne rozlíšenie 300 DPI.

6. Výstava fotografií a ocenenia
Súťažné fotografie budú vystavené na výstave fotografií v priestoroch Súkromnej základnej školy DSA
v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet v mesiaci august v rámci tradičných Helenských hodových slávností.
V každej súťažnej téme budú ocenené tri najlepšie fotografie alebo súbory fotografií a udelené diplomy a
vecné odmeny. Ceny budú výhercom odovzdané na vernisáži výstavy fotografií. Termín vernisáže bude
upresnený a včas oznámený. Výhercovia budú o umiestnení vyrozumení e-mailom alebo telefonicky.
V prípade akýchkoľvek zmien bude organizátor o zmenách včas informovať spôsobom v mieste obvyklým.

7. Účastníci súťaže
Súťaž je určená predovšetkým obyvateľom mesta Považská Bystrica. Súťaže sa môže zúčastniť každý jej
obyvateľ, ktorý sa prihlási do súťaže a osobne prinesie alebo klasickou alebo e-mailovou poštou zašle
fotografie na vyššie uvedené adresy. Do súťaže sa môžu zapojiť aj záujemcovia bývajúci a žijúci mimo
Považskej Bystrice. Súťaž nie je obmedzená z hľadiska veku súťažiacich.
Účastník fotosúťaže vyhlasuje, že:
1. fotografie zaobstaral osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich
použitie v neobmedzenom rozsahu,
2. osoby zachytené na ním zaobstaraných snímkach súhlasia s uverejnením snímok na výstavách, v
regionálnych médiách, v prostriedkoch MHD, na web stránkach mesta Považská Bystrica a PX Centra
Považská Bystrica, prípadne v ďalších propagačných materiáloch vydaných Mestom Považská
Bystrica,
3. v prípade, že na súťažnej fotografií bude zachytená zreteľne identifikovateľná osoba uvedie na zadnej
strane predmetnej fotografie alebo v sprievodnom dokumente k doručeným snímkam v
elektronickom formáte písomný súhlas uvedenej osoby s jej uverejnením v zmysle Všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),
4. zaslaním fotografie poskytuje vyhlasovateľovi súhlas na zverejnenie fotografií na verejných
výstavách, na web stránkach mesta a PX Centra, v miestnych médiách, v prostriedkoch MHD,
prípadne v ďalších propagačných materiáloch vydaných Mestom Považská Bystrica, a to počas trvania
autorských práv k danej fotografii,
5. účasťou v súťaži a zaslaním fotografie vyjadruje súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň
vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov so spracovaním
osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov je vyhlasovateľ.

8. Ďalšie podmienky pre fotografie
Každá zo súťažných fotografií podlieha schváleniu administrátora súťaže. Do súťaže nebudú zaradené
fotografie, ktoré nesúvisia s témou vyhlásenej fotografickej súťaže, autor neuviedol svoje skutočné meno a
priezvisko, majú neetický obsah, sú vybavené vulgárnym, hanlivým, či inak pohoršujúcim popisom, boli podľa
informácií dostupných vyhlasovateľovi súťaže zaobstarané iným autorom, ako je účastník súťaže, nevyhovujú
kvalitou alebo rozlíšením, obsahujú viditeľné nápisy, ktoré je možné považovať za reklamu.
Všetky originálne klasické fotografie sa po skončení súťaže a následnej výstavy vrátia späť účastníkom súťaže.

9. Spôsob vyhodnotenia súťaže
Poradie súťažných fotografií a víťazov v jednotlivých témach stanoví odborná porota, ustanovená
vyhlasovateľom súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.


V Považskej Bystrici 27.5.2024
Ing. Juraj Pekár, garant súťaže
VMČ Rozkvet,
PX Centrum Považská Bystrica

avf_text.jpg