FOTOROZKVET 2023 - letná fotografická súťaž

FOTOROZKVET 2023 - letná fotografická súťaž

Výbor mestskej časti Rozkvet a PX Centrum Považská Bystrica vyhlasujú 23. ročník letnej fotografickej súťaže Foto ROZKVET 2023. Organizačným a odborným garantom súťaže je Ing. Juraj Pekár. Tradičná fotografická súťaž je určená pre širokú fotografickú verejnosť. Cieľom súťaže je motivovať mladých i pokročilejších fotografov intenzívnejšie vnímať realitu a poéziu mesta, sídliska, krajiny a života okolo nás cez optiku fotoaparátu. Súťaž je taktiež priestorom na prezentáciu a konfrontáciu tvorby amatérskych fotografov. Súťaž a najmä výstava súťažných fotografií sú súčasťou letných Helenských hodových slávností na sídlisku Rozkvet a spestrujú kultúrny život v meste.

Fotografická súťaž začína 1. júna 2023 zverejnením súťažných podmienok a súťažných tém. Do všetkých súťažných tém je možné prihlásiť tradičné klasické fotografie na fotografickom papieri alebo digitálne fotografie vo formáte JPG. Klasické fotografie označené na zadnej strane menom autora, adresou, e-mailovou adresou a kontaktným telefónnym číslom doručte alebo posielajte najneskôr do 31. júla 2023 na adresu: Ing. Juraj Pekár, Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica alebo doručte do redakcie PB noviniek, Mestský úrad, Centrum 2/3. Digitálne fotografické snímky v elektronickom formáte JPG posielajte doplnené uvedenými údajmi e-mailom na adresy uvedené v súťažných podmienkach. Podrobné podmienky fotografickej súťaže sú zverejnené v rubrikách Aktuality a Výbory v mestských častiach/Rozkvet na webovej stránke mesta www.povazska-bystrica.sk, PX Centra www.pxcentrumpb.sk a na facebooku mesta. Najlepšie fotografie budú ocenené a vystavené na výstave fotografií v priestoroch Súkromnej základnej školy DSA na sídlisku Rozkvet v mesiaci august počas konania Helenských hodových slávností. Tešíme sa na Vašu účasť a zaujímavé súťažné fotografie!

Podmienky súťaže 

1. Časový priebeh súťaže

Fotografická súťaž prebieha v termíne od 1.6.2023 do 31.7.2023.

2. Propagácia

Informácie o súťaži a jej podmienkach budú zverejnené a primerane opakované prostredníctvom regionálnych novín „PB novinky“, „MY Nezávislé noviny pre Vašu obec, mesto a región“, vysielania regionálnych TV staníc, internetovej a facebookovej stránky mesta Považská Bystrica a PX Centra Považská Bystrica, informácií v grafickom informačnom systéme autobusov MHD v Považskej Bystrici a plagátmi v informačných vitrínach mesta.

3. Forma súťaže

Súťaž bude prebiehať v dvoch formách:

1. tradičná (klasická) fotografia;

2. digitálna fotografia v elektronickom formáte (jpg).

Súťažiť je možné prostredníctvom oboch foriem vo všetkých súťažných témach.

4. Témy fotografickej súťaže

Pre fotografickú súťaž FotoROZKVET2023 sú vyhlásené nasledovné témy:

1.   Objavujeme náš kraj

Kultúrne a historické dedičstvo mesta Považská Bystrica, Považia a Trenčianskeho kraja očami a fotoaparátom súčasníka.

2.   S batohom alebo kufrom

Dovolenkové, prázdninové, cestovateľské a turistické fotografie z potuliek po Slovensku a vo svete.

3.   Voda okolo nás

Voda vo všetkých jej podobách ako motív fotografie. Tečúca voda potoka, padajúci spenený prúd vodopádu, pokojná hladina jazera, šíre, azúrové, či rozbúrené more, ... to všetko videné tak trochu umelecky.

5. Priebeh súťaže

Fotografická súťaž bude prebiehať v termíne od 1.6.2023 do 31.7.2023. Do každej súťažnej témy môže jeden účastník zaslať maximálne päť fotografií. Fotografie by nemali byť staršie ako 3 roky.

a) Tradičná fotografia

Pre klasické fotografie v tradičnej forme na fotografickom papieri je odporúčaný minimálny formát 13x18 cm. Každá fotografia musí byť na zadnej strane označená menom a priezviskom autora, adresou, e-mailovou adresou a kontaktným telefónnym číslom. Ďalej musí obsahovať názov súťažnej témy, názov snímky a rok vyhotovenia. Fotografie je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 31. júla 2023 na adresu: Ing. Juraj Pekár, Rozkvet 2033/71-57, 017 01 Považská Bystrica (Východná ulica) alebo doručiť do redakcie PB noviniek, Mestský úrad, Centrum 2/3, Považská Bystrica.

b) Digitálna fotografia v elektronickom grafickom formáte (JPG)

Digitálne fotografické snímky v elektronickom grafickom formáte JPG je potrebné poslať e-mailom na adresu: juraj.pekar.pb@gmail.com alebo na adresu pbn@povazska-bystrica.sk najneskôr do 31. júla 2023. V predmete správy uviesť: „FOTOROZKVET2023“. V texte sprievodnej správy uviesť súťažnú tému, názov súťažných fotografií, rok vyhotovenia fotografií a údaje o súťažiacom: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo. Odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie je maximálne 3600 pixelov a veľkosť súboru do 8 MB. Optimálne rozlíšenie 300 DPI

6. Ocenenia

V každej súťažnej téme budú ocenené tri najlepšie fotografie alebo súbory fotografií a udelené diplomy a vecné odmeny. Ceny budú výhercom odovzdané na vernisáži výstavy fotografií. Termín vernisáže bude upresnený a včas oznámený. Výhercovia budú o umiestnení vyrozumení e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek zmien bude organizátor o zmenách včas informovať spôsobom v mieste obvyklým.

7. Účastníci súťaže

Súťaž je určená predovšetkým obyvateľom mesta Považská Bystrica. Súťaže sa môže zúčastniť každý jej obyvateľ, ktorý sa prihlási do súťaže a osobne prinesie alebo klasickou alebo e-mailovou poštou zašle fotografie na vyššie uvedené adresy. Do súťaže sa môžu zapojiť aj záujemcovia bývajúci a žijúci mimo Považskej Bystrice. Súťaž nie je obmedzená z hľadiska veku súťažiacich.

 Účastník fotosúťaže vyhlasuje, že:

1.      fotografie zaobstaral osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie v neobmedzenom rozsahu,

2.      osoby zachytené na ním zaobstaraných snímkach súhlasia s uverejnením snímok na výstavách, v regionálnych médiách, v prostriedkoch MHD, na web stránkach mesta Považská Bystrica a PX Centra Považská Bystrica, prípadne v ďalších propagačných materiáloch vydaných Mestom Považská Bystrica,

3.      v prípade, že na súťažnej fotografií bude zachytená zreteľne identifikovateľná osoba uvedie na zadnej strane predmetnej fotografie alebo v sprievodnom dokumente k doručeným snímkam v elektronickom formáte písomný súhlas uvedenej osoby s jej uverejnením v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),

4.      zaslaním fotografie poskytuje vyhlasovateľovi súhlas na zverejnenie fotografií na verejných výstavách, na web stránkach mesta a PX Centra, v miestnych médiách, v prostriedkoch MHD, prípadne v ďalších propagačných materiáloch vydaných Mestom Považská Bystrica, a to počas trvania autorských práv k danej fotografii,

5.      účasťou v súťaži a zaslaním fotografie vyjadruje súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je vyhlasovateľ.

 8. Ďalšie podmienky pre fotografie

Každá zo súťažných fotografií podlieha schváleniu administrátora súťaže. Do súťaže nebudú zaradené fotografie, ktoré nesúvisia s témou vyhlásenej fotografickej súťaže, autor neuviedol svoje skutočné meno a priezvisko, majú neetický obsah, sú vybavené vulgárnym, hanlivým, či inak pohoršujúcim popisom, boli podľa informácií dostupných vyhlasovateľovi súťaže zaobstarané iným autorom, ako je účastník súťaže, nevyhovujú kvalitou alebo rozlíšením, obsahujú viditeľné nápisy, ktoré je možné považovať za reklamu.

Všetky originálne klasické fotografie sa po skončení súťaže a následnej výstavy vrátia späť účastníkom súťaže.

 9. Spôsob vyhodnotenia súťaže

Poradie súťažných fotografií a víťazov v jednotlivých témach stanoví odborná porota, ustanovená vyhlasovateľom súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

 

 V Považskej Bystrici 26.5.2023

 Ing. Juraj Pekár, garant súťaže

VMČ Rozkvet

PX Centrum Považská Bystrica

 

avf_text.jpg