Dnes je 27.06.2022, meniny má Ladislav/Ladislava.
FOTOROZKVET 2022 - letná fotografická súťaž

FOTOROZKVET 2022 - letná fotografická súťaž

10.06.2022 12:30:54 | vytlačiť

Výbor mestskej časti Rozkvet a PX Centrum Považská Bystrica vyhlasujú 22. ročník letnej fotografickej súťaže Foto ROZKVET 2022. Tradičná fotografická súťaž je určená pre širokú fotografickú verejnosť. Vytvára priestor na vyjadrenie individuálneho vnímania sídliska, mesta a krajiny, ale aj života v jeho rôznych podobách a situáciách. Je taktiež priestorom na prezentáciu a konfrontáciu tvorby mladých i pokročilých amatérskych fotografov.

Nedávno skončené obdobie pandemických obmedzení zúžilo priestor na kultúrny, športový a spoločenský život, na druhej strane však poskytlo veľký priestor na prechádzky a potulky krásnou slovenskou krajinou a prírodou. Tejto situácii sme prispôsobili aj súťažné témy.

Fotografická súťaž začína 1. júna 2022 zverejnením súťažných podmienok a súťažných tém. Do všetkých súťažných tém je možné prihlásiť tradičné klasické fotografie na fotografickom papieri alebo digitálne fotografie vo formáte JPG. Klasické fotografie označené na zadnej strane menom autora, adresou, e-mailovou adresou a kontaktným telefónnym číslom doručte alebo posielajte najneskôr do 31. júla 2022 na adresu: Ing. Juraj Pekár, Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica alebo doručte do redakcie PB noviniek, Mestský úrad, Centrum 2/3. Digitálne fotografické snímky v elektronickom formáte JPG posielajte doplnené uvedenými údajmi e-mailom na adresy uvedené v súťažných podmienkach. Podrobné podmienky fotografickej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta www.povazska-bystrica.sk a PX Centra www.pxcentrumpb.sk a na facebooku. Najlepšie fotografie budú ocenené a vystavené na výstave fotografií v priestoroch Súkromnej základnej školy DSA na sídlisku Rozkvet v mesiaci august a neskôr vo výstavných priestoroch kina Mier. Tešíme sa na Vašu účasť a zaujímavé súťažné fotografie!

Podmienky súťaže

 1. Časový priebeh súťaže

Fotografická súťaž prebieha v termíne od 1.6.2022 do 31.7.2022. Informácie o súťaži a jej podmienkach budú zverejnené prostredníctvom regionálnych novín „PB novinky“, „MY Považský obzor“, vysielania regionálnych TV staníc, internetovej a facebookovej stránky mesta Považská Bystrica a PX Centra Považská Bystrica, informácií v grafickom informačnom systéme autobusov MHD v Považskej Bystrici a plagátmi v informačných vitrínach mesta.

 1. Forma súťaže

Súťaž bude prebiehať v dvoch formách:

 1. tradičná (klasická) fotografia;
 2. digitálna fotografia v elektronickom formáte (jpg).

Súťažiť je možné prostredníctvom oboch foriem vo všetkých súťažných témach.

 1. Témy fotografickej súťaže

Pre fotografickú súťaž FotoROZKVET2022 sú vyhlásené nasledovné témy:

 1. Zaostrené na región PB (Považskej Bystrice)

Mesto Považská Bystrica a jeho okolie majú mnohé prírodné, kultúrne, technické, či architektonické zaujímavosti. Objavujme ich, fotografujme a predstavme náš pohľad na ne ...

 1. Chodili sme & fotili sme

Fotografie z potuliek krajinou, mestom a prírodou. Doma i vo svete.

 1. Nočné mesto

Fenomén nočnej fotografie. Večerná a nočná atmosféra mesta, jeho osvetlených ulíc, priestorov, zákutí a objektov ...

 

 1. Priebeh súťaže

Fotografická súťaž bude prebiehať v termíne od 1.6.2022 do 31.7.2022. Do každej súťažnej témy môže jeden účastník zaslať maximálne päť fotografií. Fotografie by nemali byť staršie ako 5 rokov.

 1. a) Tradičná fotografia

Pre klasické fotografie v tradičnej forme na fotografickom papieri je odporúčaný minimálny formát 13x18 cm. Každá fotografia musí byť na zadnej strane označená menom a priezviskom autora, adresou, e-mailovou adresou a kontaktným telefónnym číslom. Ďalej musí obsahovať názov súťažnej témy, názov snímky a rok vyhotovenia. Fotografie je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 31. júla 2022 na adresu: Ing. Juraj Pekár, Rozkvet 2033/71-57, 017 01 Považská Bystrica (Východná ulica) alebo doručiť do redakcie PB noviniek, Mestský úrad, Centrum 2/3, Považská Bystrica.

 1. b) Digitálna fotografia v elektronickom grafickom formáte (JPG)

Digitálne fotografické snímky v elektronickom grafickom formáte JPG je potrebné poslať e-mailom na adresu: juraj.pekar.pb@gmail.com alebo na adresu pbn@povazska-bystrica.sk najneskôr do 31. júla 2022. V predmete správy uviesť: „FOTOROZKVET2022“. V texte sprievodnej správy uviesť súťažnú tému, názov súťažných fotografií, rok vyhotovenia fotografií a údaje o súťažiacom: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo. Odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie je maximálne 3600 pixelov a veľkosť súboru do 8 MB. Optimálne rozlíšenie 300 DPI.

Súťaž nie je obmedzená z hľadiska veku súťažiacich.

 1. Ocenenia

V každej súťažnej téme budú ocenené tri najlepšie fotografie alebo súbory fotografií a udelené diplomy a vecné odmeny. Výhercovia budú o umiestnení vyrozumení e-mailom alebo telefonicky. Ceny budú výhercom odovzdané na vernisáži výstavy fotografií 20.8.2022. V prípade akýchkoľvek zmien bude organizátor o zmenách včas informovať spôsobom v mieste obvyklým.

 1. Účastníci súťaže

Súťaž je určená predovšetkým obyvateľom mesta Považská Bystrica. Súťaže sa môže zúčastniť každý jej obyvateľ, ktorý sa prihlási do súťaže a osobne prinesie alebo klasickou alebo e-mailovou poštou zašle fotografie na vyššie uvedené adresy. Do súťaže sa môžu zapojiť aj záujemcovia bývajúci a žijúci mimo Považskej Bystrice.

Účastník fotosúťaže vyhlasuje, že:

 1. fotografie zaobstaral osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie v neobmedzenom rozsahu,
 2. osoby zachytené na ním zaobstaraných snímkach súhlasia s uverejnením snímok na výstavách, v regionálnych médiách, v prostriedkoch MHD, na web stránkach mesta Považská Bystrica a PX Centra Považská Bystrica, prípadne v ďalších propagačných materiáloch vydaných Mestom Považská Bystrica,
 3. v prípade, že na súťažnej fotografií bude zachytená zreteľne identifikovateľná osoba uvedie na zadnej strane predmetnej fotografie alebo v sprievodnom dokumente k doručeným snímkam v elektronickom formáte písomný súhlas uvedenej osoby s jej uverejnením v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),
 4. zaslaním fotografie poskytuje vyhlasovateľovi súhlas na zverejnenie fotografií na verejných výstavách, na web stránkach mesta a PX Centra, v miestnych médiách, v prostriedkoch MHD, prípadne v ďalších propagačných materiáloch vydaných Mestom Považská Bystrica, a to počas trvania autorských práv k danej fotografii,
 5. účasťou v súťaži a zaslaním fotografie vyjadruje súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je vyhlasovateľ.

 

 1. Ďalšie podmienky pre fotografie

Každá zo súťažných fotografií podlieha schváleniu administrátora súťaže. Do súťaže nebudú zaradené fotografie, ktoré nesúvisia s témou vyhlásenej fotografickej súťaže, autor neuviedol svoje skutočné meno a priezvisko, majú neetický obsah, sú vybavené vulgárnym, hanlivým, či inak pohoršujúcim popisom, boli podľa informácií dostupných vyhlasovateľovi súťaže zaobstarané iným autorom, ako je účastník súťaže, nevyhovujú kvalitou alebo rozlíšením, obsahujú viditeľné nápisy, ktoré je možné považovať za reklamu.

Všetky originálne klasické fotografie sa po skončení súťaže a následnej výstavy vrátia späť účastníkom súťaže.

 1. Spôsob vyhodnotenia súťaže

Poradie súťažných fotografií a víťazov v jednotlivých témach stanoví odborná porota, ustanovená vyhlasovateľom súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

 

V Považskej Bystrici 27.5.2022

Ing. Juraj Pekár, VMČ Rozkvet,

PX Centrum Považská Bystrica


Novinky

24.06.2022 16:23:24 Za nami

DEŇ DETÍ S LEGOM

V stredu 1. júna 2022 pripravilo Mesto Považská Bystrica v spolupráci s PX Centrom pri príležitosti ...

27.05.2022 15:29:00 Za nami

Divadelné predstavenie Milenec

V sobotu 21. mája 2022 sa v kine Mier uskutočnilo divadelné predstavenie Milenec z pera svetoznámeho amerického autora ...

23.05.2022 17:12:56 Za nami

Fíha tralala 2022

V stredu 11. mája 2022 pripravilo PX Centrum v spolupráci s Divadlom na kolesách pesničkovo-divadelnú šou ...

23.05.2022 17:09:12 Za nami

Deň matiek 2022

V nedeľu 8. mája 2022 pripravilo Mesto Považská Bystrica a PX Centrum v kine Mier hudobný ...

23.05.2022 16:56:25 Za nami

Stavanie mája 2022

V sobotu 30. apríla 2022 pripravilo Mesto Považská Bystrica a PX Centrum pred kinom tradičné „Stavanie ...

23.05.2022 16:54:12 Za nami

RND - SPEV KOHÚTA

V sobotu 23. apríla 2021 sa v kine Mier uskutočnili dve predstavenia najnovšej hry Radošinského naivného ...